Dat du min leevsten büst

Druckversion

Dat du mien Leevsten büst
Dat du mien Leevsten büst,
dat du wohl weeßt.
Kumm bi de Nacht,
kumm bi den Nacht,
segg wo du heeßt.
 
Kumm du um Mitternacht,
kumm du Klock een.
Vader slöpt, Moder slöpt,
ick slap alleen.
 
Klop an de Kammerdör,
fat an de Klink,
Vader meent, Moder meent,
dat deit de Wind.

Fehler gefunden?   I   © Hamsterkiste Verlag